2021 – 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്ലാൻ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
വകുപ്പ് : ഭൂജലവകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരണം പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലം നിയമസഭ മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരണാനുമതി / സാങ്കേതികാനുമതിയുടെ വിവരണം നിലവിലെ അവസ്ഥയുടെ വിവരങ്ങൾ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച / പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി ചെലവ് (ലക്ഷത്തിൽ) നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ
തുക ലക്ഷത്തിൽ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി
ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം
1 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രാക്കതേരി കോളനി പാറശ്ശാല പാറശ്ശാല 5.3 റ്റി1/5436/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
2 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം അർദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വർക്കല പള്ളിക്കൽ 0.81 റ്റി1/3789/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
3 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം മുളമന വി എച്ച് എസ് എസ് വാമനപുരം വാമനപുരം 0.91 റ്റി1/810/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ 17-03-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
4 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം 0.48 റ്റി1/190/2020/ഡി ജി ഡബ്ല്യൂ 12-03-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
ആകെ 7.5
ജില്ല : കൊല്ലം
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എൽ. പി. എസ്‌ വെളിനലൂർ ചടയമംഗലം വെളിനലൂർ 1.85 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം അഗ്രി .ഡിപ്പാർട്മെന്റ് .കടക്കൽ ചടയമംഗലം കുമ്മിൾ 3.52 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എൽ. എം എസ്‌ വെങ്കിടക്കുഴി ചടയമംഗലം കുമ്മിൾ 1.56 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ .യു പി എസ്‌ മാങ്ങാട് ചടയമംഗലം കുമ്മിൾ 1.34 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
5 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എൻ. എച്ച് എം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പുനലൂർ അഞ്ചൽ 1.18 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
6 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എ.പി. എൻ എം.സി.എം. എസ്‌ യു പി. എസ്‌ കുളത്തുപ്പുഴ പുനലൂർ കുള്ളതുപ്പുഴ 0.95 T(4)/489/2021/DGW 12-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
7 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ .യു പി എസ് ഉഗ്രാകുന്നു ചടയമംഗലം വെളിനല്ലൂർ 0.56 T(4)/4422/2020/DGW 04-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30-06-21
ആകെ 10.96
ജില്ല : കോട്ടയം
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഇത്തിത്താനം HSS ചങ്ങനാശേരി കുറിച്ചി 5.05 T4/16/2021 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഉദയ അംഗൻവാടി, എലിക്കുളം KANJIRAPPALLY ELIKKULAM 1.1 T4/12/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി മീനടം ഗവ എൽ പി സ് PUTHUPPALLY MEENADAM 1.55 T4/18/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ നേഴ്സറി സ്കൂൾ, കുറിച്ചി CHANGANACHERRY KURICHI 0.9 T4/22/21 22-01-21 പൂർത്തീകരിച്ചു
5 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ എച് എസ്, മീനടം PUTHUPPALLY MEENADAM 2.4 T4/23/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
6 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പൊൻകുന്നം വർക്കി സ്മാരക ജി.എച് എസ് KOTTAYAM PAMPADY 1.4 T4/24/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
7 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി സെന്റ് തോമസ് എച് എസ് ,പാമ്പാടി KOTTAYAM PAMPADY 2.7 T4/25/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എൻ എസ് എസ്, എച് എസ് കേഴുവൻകുളം PALA KOZHIVANAL 2.63 T4/28/21 22-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി വെറ്റിനറി പോളി , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി KANJIRAPPALLY KANJIRAPPALLY 2.85 T4/17/21 29-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
10 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എം ജി എം , യു പി എസ് ,എലിക്കുളം KANJIRAPPALLY ELIKKULAM 1.1 T4/14/21 29-01-21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
11 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം PULIMOOD Jn PUTHUPPALLY KOOROPPADA 1.65 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
12 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി THACHAPPUZHA PADINJAREYETTY COLONY KANJIRAPPALLY ELIKKULAM 8.25 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MUNDAKKAPARAMBU PIRAVAM MULAKKULAM 8.5 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
ആകെ 40.08
ജില്ല : ഇടുക്കി
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി Harithkarmasena Compound, Karunapuram ഉടുമ്പൻചോല കരുണാപുരം 2 T(4)317/2021/DGW, dt:16/02/21 dt::16/02/21 ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു Aug-21 0
2 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം Pathuvalavu, Nedumkandam GP ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം 1.31 T(1)/8120/2018/DGW dated 06/12/2019 T(1)/8120/2018/DGW dated 06/12/2019 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു Completd in May 2021 0
3 കൈപമ്പ് പദ്ധതി Santhoshkumar Rd,Ward11, Karimkunnam GP തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ 0.1 T(1)/7932/2019/DGW dated 13/02/2020 T(1)/7932/2019/DGW dated 13/02/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
4 കൈപമ്പ് പദ്ധതി Sukumaran K.N, Bhoomiyamkulam,Maniyrankudi ഇടുക്കി ഇടുക്കി 0.74 T(1)/2061/2020/DGW dated 26/05/2020 T(1)/2061/2020/DGW dated 26/05/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
5 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Kumarammedu ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം 11.75 T(1)/5293/2020/DGW dated 28/12/2020 T(1)/5293/2020/DGW dated 28/12/2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു Completd in May 2021 0
6 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Govt.HS,Rajakkad ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം 2.16 T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
7 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,SNDP School,NR City ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം 1.78 T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 T(1)/5289/2020/DGW dated 21/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
8 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Estate Pooppara ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം 1.82 T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
9 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,MGM HS,Thottikanam ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം 2.07 T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 T(1)/5290/2020/DGW dated 28/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
10 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Pachadi Bhagam ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം 6.55 T(1)/5291/2020/DGW dated 21/12/2020 T(1)/5291/2020/DGW dated 21/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
11 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Koottakallu Thazhebhagam ഇടുക്കി ഇടുക്കി 2.65 T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
12 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി MWSS,Valiyapara Anganvadi ഇടുക്കി കട്ടപ്പന 2.32 T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 T(1)/5287/2020/DGW dated 28/12/2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു Wiil be completed in August 2021 0
13 ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ Hand pump repair at 4 various places in Peruvanthanm GP. പീരുമേട് അഴുത 0.7 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2020 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു Will be completd in August 21 0
14 ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ Hand pump repair at 3 various places in Santahanpar GP ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം 0.32 T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2021 T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2021 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു Will be completd in August 21 0
15 ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ Hand pump repair at 16 various places in Mariyapuram GP. ഇടുക്കി ഇടുക്കി 1.75 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2022 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2022 പൂർത്തീകരിച്ചു Will be completd in August 22 0
16 ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ Hand pump repair at one place in Arakulam GP. ഇടുക്കി ഇടുക്കി 0.1 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2023 T(1)2057/2020/DGW dt: 30/04/2023 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
17 ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ Hand pump repair at 11 variuos places in Vannaappuram GP തൊടുപുഴ ഇളംദേശം 1.16 T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2024 T(1)2057/2020/DGW dtd 30/04/2024 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in May 2021 0
18 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം Covid-19 Mitigation programme,Rennovation of MWSS in various PHCs തൊടുപുഴ, ഉടുമ്പൻചോല, പീര്മേട് Nedumkandam,Thodupuzha,Kattappana and Azhutha 8.51 T(1)/2031/2020/DGW dated 15/04/2020 T(1)/2031/2020/DGW dated 15/04/2020 പൂർത്തീകരിച്ചു Completd in March 2021 0
ആകെ 47
ജില്ല : എറണാകുളം
1 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം ഈയ്യക്കുന്നേൽ ഭാഗം പിറവം ആമ്പല്ലൂർ 0.598 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 0
2 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം വെളുത്താംകുന്ന് പിറവം ആമ്പല്ലൂർ 0.59835 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
3 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം കൂമുള്ളിമല പിറവം ആമ്പല്ലൂർ 0.507 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
4 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പൊന്നങ്ങാമറ്റം പിറവം പാമ്പാക്കുട 0.423 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
5 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം മയിലാടുംപാറ കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടി 0.515 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
6 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം കോതക്കുന്നേല്‍ കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടി 0.445 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
7 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പുറയാർ വേങ്ങോലംകുന്ന് കോളനി ആലുവ ചെങ്ങമനാട് 0.5 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
8 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പുലയർ വിരുത്തി രണ്ടുസെന്റ് കോളനി ആലുവ ചെങ്ങമനാട് 0.507 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
9 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം ചെമ്പിക്കോട് കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.398 T(1)/5294/2020 21-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
10 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പെരുമാനൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനി കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.415 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
11 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം കൊണ്ടിമറ്റം മുക്കോട്ട് കവല കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.415 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
12 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം ചെങ്കര പള്ളിക്കുന്ന് കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.445 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
13 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം വെളിയേച്ചാൽ ലക്ഷം വീട് കോളനി കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.398 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
14 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം മാളികപ്പാടം കോതമംഗലം കീരമ്പാറ 0.445 T(1)/5294/2020 21-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 31-07-21
15 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, മുളന്തുരുത്തി പിറവം മുളന്തുരുത്തി 1.64 T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
16 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി CHC, മുളന്തുരുത്തി പിറവം മുളന്തുരുത്തി 1.27 T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
17 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍, മുളന്തുരുത്തി പിറവം മുളന്തുരുത്തി 1.62 T(4)/5723/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
18 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അഗ്നിശമന രക്ഷാകേന്ദ്രം, മുളന്തുരുത്തി പിറവം മുളന്തുരുത്തി 1.11 T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
19 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, പുളിക്കമാലി പിറവം മുളന്തുരുത്തി 1.52 T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
20 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, ചോറ്റാനിക്കര പിറവം ചോറ്റാനിക്കര 1.4 T(4)/5724/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
21 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി. സ്കൂള്‍, ചെങ്ങമനാട് ആലുവ ചെങ്ങമനാട് 1.43 T(4)/4357/2020/DGW dt. 24/12/2020 24-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
22 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, കുന്നുകര കളമശ്ശേരി കുന്നുകര 1.2 T(4)/4357/2020/DGW dt. 24/12/2020 24-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
23 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. യു.പി.സ്കൂള്‍, കിഴക്കമ്പലം കുന്നത്തുനാട് കിഴക്കമ്പലം 1.18 T(4)/5218/2020/DGW dt. 08/01/2021 08-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
24 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അംഗനവാടി നം. 92,മുറിവിലങ്ങ് കുന്നത്തുനാട് കിഴക്കമ്പലം 1.18 T(4)/5218/2020/DGW dt. 08/01/2021 08-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
25 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജില്ലാ ജയില്‍, കാക്കനാട് തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കര 3.18 T(4)/4018/2020/DGW dt. 11/01/2021 11-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
26 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, പല്ലിശ്ശേരി അങ്കമാലി കറുകുറ്റി 1.03 T(4)/5214/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
27 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം, പല്ലിശ്ശേരി അങ്കമാലി കറുകുറ്റി 1.03 T(4)/5214/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
28 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. VHSS, ചോറ്റാനിക്കര പിറവം ചോറ്റാനിക്കര 1.1 T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
29 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അംഗനവാടി നം. 14, ചോറ്റാനിക്കര പിറവം ചോറ്റാനിക്കര 1.28 T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
30 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പഞ്ചാ. കമ്മ്യൂനിറ്റി ഹാള്‍, ചോറ്റാനിക്കര പിറവം ചോറ്റാനിക്കര 1.5 T(4)/5722/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
31 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി വെമ്പിള്ളി കുന്നത്തുനാട് കുന്നത്തുനാട് 1.2 T(4)/4352/2020/DGW dt. 04/02/2021 04-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
32 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, കുമാരപുരം കുന്നത്തുനാട് കുന്നത്തുനാട് 2.5 T(4)/4352/2020/DGW dt. 04/02/2021 04-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
33 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, കടയിരിപ്പ് കുന്നത്തുനാട് ഐക്കരനാട് 1.3 T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 04-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
34 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, പഴന്തോട്ടം കുന്നത്തുനാട് ഐക്കരനാട് 1.96 T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 04-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
35 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. യു.പി.സ്കൂള്‍,കടമറ്റം കുന്നത്തുനാട് ഐക്കരനാട് 1.26 T(4)/5216/2020/DGW dt. 04/02/2021 04-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
36 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍, അങ്കമാലി അങ്കമാലി അങ്കമാലി 1.1 T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
37 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി PWD റെസ്റ്റ് ഹൌസ്, അങ്കമാലി അങ്കമാലി അങ്കമാലി 1.1 T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
38 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജൂനിയര്‍ ബേസിക് സ്കൂള്‍, അങ്കമാലി അങ്കമാലി അങ്കമാലി 1.12 T(4)/5725/2020/DGW dt. 22/01/2021 22-01-21 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
39 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അംഗനവാടി നം. 81, കറുകുറ്റി അങ്കമാലി കറുകുറ്റി 1.06 T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
40 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി.സ്കൂള്‍, കുന്നുവയല്‍, വയല്‍ക്കര കളമശ്ശേരി കുന്നുകര 1.22 T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
41 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അംഗനവാടി നം. 85, കറുകുറ്റി അങ്കമാലി കറുകുറ്റി 1.08 T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
42 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അംഗനവാടി നം. 30, കണക്കന്‍കടവ് പറവൂര്‍ പുത്തന്‍വേലിക്കര 1.23 T(4)/5721/2020/DGW dt. 13/01/2021 13-01-21 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
43 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി.സ്കൂള്‍, കാക്കൂര്‍ പിറവം തിരുമാറാടി 1.35 T(4)/4353/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
44 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, അത്താണിക്കല്‍ പിറവം തിരുമാറാടി 1.32 T(4)/4353/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
45 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി.സ്കൂള്‍, മണ്ണത്തൂര്‍ പിറവം തിരുമാറാടി 1.34 T(4)/4353/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
46 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, രാമമംഗലം പിറവം രാമമംഗലം 1.28 T(4)/4356/2020/DGW dt. 16/12/2020 16-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
47 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി.സ്കൂള്‍, രാമമംഗലം പിറവം രാമമംഗലം 1.29 T(4)/4356/2020/DGW dt. 16/12/2020 16-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
48 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍, ഊരമന പിറവം രാമമംഗലം 1.26 T(4)/4356/2020/DGW dt. 16/12/2020 16-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
49 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി കമ്മ്യൂനിറ്റി ഹാള്‍, കൊള്ളിമുകള്‍ പെരുമ്പാവൂര്‍ വെങ്ങോല 1.02 T(4)/6464/2019/DGW dt. 16/12/2020 16-12-20 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
50 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, പൂതൃക്ക പെരുമ്പാവൂര്‍ പൂതൃക്ക 1.29 T(4)/4351/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
51 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, വെങ്ങോല പെരുമ്പാവൂര്‍ വെങ്ങോല 1.12 T(4)/4021/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
52 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ. എല്‍.പി. ബോയ്സ് സ്കൂള്‍, ഓണംകുളം പെരുമ്പാവൂര്‍ വെങ്ങോല 1.25 T(4)/4021/2020/DGW dt. 18/12/2020 18-12-20 പൂർത്തീകരിച്ചു completed
53 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി RDPC കെട്ടിടം, കാക്കനാട് തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കര 1.41 T(4)/6461/2019/DGW dt. 29/02/2020 29-02-20
ആകെ 59
ജില്ല : തൃശ്ശൂർ
1 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി കൊരട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കുടിവെള്ളപദ്ധതി ചാലക്കുടി കൊരട്ടി 2.25 T1/2080/2020/DGW 30-04-20 പൂർത്തീകരിച്ചു 29.06.2020 1.98392
2 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി മാരാത്തുകുന്നു കുടിവെള്ളപദ്ധതി വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി 9.09 T1/3449/2019/DGW 06/12/2019 & 03/07/2020 (Revised) പൂർത്തീകരിച്ചു 10.05.2020 9.097
3 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി ജനത കുടിവെള്ളപദ്ധതി ആവണൂർ വടക്കാഞ്ചേരി 14.2 T(1)/3450/2019/DGW 06/12/2019 & 20/06/2020 (Revised) പൂർത്തീകരിച്ചു 16.07.2020 0
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പി.എച്ച്.സി. കൂർക്കഞ്ചേരി തൃശൂർ തൃശൂർ 1.18 T(4)1245/2021/GWD 26-02-21 മറ്റുള്ളവ 0
5 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പി.എച്ച്.സി. ചെങ്ങാലൂർ പുതുക്കാട് പുതുക്കാട് 1.16 T(4)1246/2021/GWD 17-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
6 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി വനിതവ്യവസായകേന്ദ്രം, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിങ്ങാലക്കുട മുരിയാട് 1.45 T(4)1243/2021/GWD 18-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
7 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഹൈസെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ തൃശൂർ തൃശൂർ 1.3 T(4)1524/2021/GWD 26-02-21 മറ്റുള്ളവ 0
8 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജി.എൽ.പി.എസ് കുറ്റൂർ വടക്കാഞ്ചേരി കോലഴി 0.74 T(4)0165/2021/GWD 29-01-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
9 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി കൃഷിഭവൻ ചെങ്ങാലൂർ പുതുക്കാട് പുതുക്കാട് 0.47 T(4)0257/2021/GWD 29-01-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
10 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അറക്കുളം അംഗൻവാടി വടക്കാഞ്ചേരി വരവൂർ 0.37 T(4)0167/2021/GWD 29-01-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
11 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജി.എൽ.പി.എസ് വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി 0.95 T(4)0168/2021/GWD 29-01-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
12 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഹോമിയോ ഡിസ്‌പെൻസറി മുണ്ടൂർ വടക്കാഞ്ചേരി കൈപ്പറമ്പ് 0.52 T(4)0256/2021/GWD 29-01-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
13 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പി.എച്ച്.സി. ചിയ്യാരം തൃശൂർ തൃശൂർ 0.835 T(4)0174/2021/GWD 04-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
14 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, മേലൂർ ചാലക്കുടി മേലൂർ 0.47 T(4)0172/2021/GWD 03-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
15 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പി.എച്ച്.സി. പൂമല വടക്കാഞ്ചേരി എം.ജി.കാവ് 1.3 T(4)0163/2021/GWD 04-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
16 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, പേരാമ്പ്ര പുതുക്കാട് കൊടകര 0.415 T(4)0164/2021/GWD 04-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
17 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി കൃഷിഭവൻ അളഗപ്പനഗർ പുതുക്കാട് അളഗപ്പനഗർ 0.72 T(4)0171/2021/GWD 03-02-21 മറ്റുള്ളവ 0 കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല . റേറ്റ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ
18 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി വെറ്ററിനറി ഡിസ്‌പെൻസറി, കുറ്റൂർ വടക്കാഞ്ചേരി കോലഴി 0.77 T(4)0166/2021/GWD 03-02-21 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 30-07-21
ആകെ 38 11.08092
ജില്ല : പാലക്കാട്
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജിഎച്ച്എസ്. നെച്ചുള്ളി മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് 1.03 T(4)/3769/2020/GWD 24.12.2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30.06.2021
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഫയർ & റസ്ക്യൂ സേറ്റഷൻ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് 0.81 T(4)/3769/2020/GWD 24.12.2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30.06.2021
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എസ്എഎച്ച്എം ജിഎച്ച്എസ് വടശ്ശേരിപുരം മണ്ണാർക്കാട് കൊട്ടപ്പാടം 1 T(4)/3769/2020/GWD 24.12.2020 മറ്റുള്ളവ
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജിയുപിഎസ് കീഴായൂർ പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 0.59 T(4)/3774/2020/GWD 30.12.2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30.06.2021
5 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജിഎച്ച്എസ്എസ്, പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 0.97 T(4)/3774/2020/GWD 30.12.2020 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 30.06.2021
6 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി വില്ലേജ് ഓഫീസ് വിളയൂർ പട്ടാമ്പി വിളയൂർ 0.47 T(4)/3774/2020/GWD 30.12.2020 മറ്റുള്ളവ
7 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജിഎംഎൽപിഎസ് പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1.24 T(4)/3774/2020/GWD 30.12.2020 മറ്റുള്ളവ
8 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി എരിക്കാലമ്പാറ – മണിയാകാരചള്ള – ചെക്ക് ഡാം ചിറ്റൂർ വടകരപ്പതി 10.3 T(4)/3282/2019/GWD 20.02.2020 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി അയ്യാകൗണ്ടൻചള്ള – ചെക്ക് ഡാം ചിറ്റൂർ വടകരപ്പതി 10.7 T(4)/3279/2019/GWD 20.02.2020 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
10 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പന്നിപെരുന്തല – പുളിങ്ങോട് ചിറ്റൂർ നല്ലേപ്പിള്ളി 1.35 T(1)/4515/2020 2.11.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
11 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം ജിയുപിഎസ് കാരറ മണ്ണാർക്കാട് അഗളി 0.63 T(1)/3125/19/DGW 12.03.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
12 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം വാക്കിനിചള്ള ചിറ്റൂർ നല്ലേപ്പിള്ളി 1.1 T(1)/1239/2020/DGW 12.03.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
13 കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം ചെമ്പക്കശ്ശേരി ചിറ്റൂർ ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1.41 T(1)/1533/2021 26.02.2021 ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
ആകെ 32
ജില്ല : മലപ്പുറം
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജി.എൽ.പി.സ്‌കൂൾ. ഒതുക്കുങ്ങൽ വേങ്ങര ഒതുക്കുങ്ങൽ 1.71 T(4)/1067/2021/DGW 10-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 15-08-21
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ജി.എൽ.പി.സ്‌കൂൾ.പന്തല്ലൂർ ടൌൺ മലപ്പുറം ആനക്കയം 1.28 T(4)/1068/2021/DGW 10-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 15-08-21
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ആർ.ആർ.ആർ.എഫ്.ക്യാമ്പ്. തിരുരങ്ങാടി പെരുമണ്ണ ക്ലാരി 3.7 T(4)/1069/2021/DGW 11-02-21 പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു 15-08-21
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി മൃഗാശുപത്രി തിരുരങ്ങാടി പെരുമണ്ണ ക്ലാരി 1.26 T(4)/1066/2021/DGW 11-02-21 മേൽക്കൂരക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്മത പത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല.
ആകെ 8
ജില്ല : വയനാട്
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ .എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ,കാരൃമ്പാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് 1.18 T(4)/3075/2018/GWD 16.11.2019 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-08-21
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മീനങ്ങാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് 1.18 T(4)/3075/2018/GWD 16.11.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-08-21
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് നീർവാരം സുൽത്താൻ ബത്തേരി പനമരം പഞ്ചായത്ത് 1.17 T(4)/3075/2018/GWD 16.11.2021 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-08-21
4 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പി.എച്ച്.സി പെരുംന്തട്ട കൽപ്പറ്റ കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 1.23 T(4)/3075/2018/GWD 16.11.2022 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-08-21
ആകെ 5
ജില്ല : കോഴിക്കോട്
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി കോക്കല്ലൂർ ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്., ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി 2.06 ടി (4)/365/2020/ജി. ഡബ്ലിയു. ഡി 16-12-20 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-07-21
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി പലങ്ങാട് സബ് സെന്റർ, നരിക്കുനി കൊടുവള്ളി നരിക്കുനി 0.93 ടി (4)/1165/2020/ജി. ഡബ്ലിയു. ഡി 16-12-20 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-07-21
3 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗൃഹ പരിപാലന കേന്ദ്രം, കക്കൂർ എലത്തൂർ കക്കൂർ 1.08 ടി (4)/1165/2020/ജി. ഡബ്ലിയു. ഡി 16-12-20 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 31-07-21
ആകെ 4
ജില്ല : കാസർഗോഡ്
1 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി ഗവ: വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി, ലാൽബാഗ് മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം 0.98 റ്റി4-0267/2021/ജിഡബ്ള്യുഡി വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 30-06-21
2 ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി സബ് രെജിസ്റ്റ്രാർ ഓഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം 1.73 റ്റി4-0270/2021/ജിഡബ്ള്യുഡി വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 10-07-21
ആകെ 3
ആകെ 254.52 11.08092