ഭൂജല വകുപ്പിൽ അനുവദിച്ചതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തസ്തികകളുടെ ലിസ്റ്റ്
ഒക്ടോബർ 2022 വരെ 

ക്രമ നം. തസ്തിക
ആകെ
അനുവദിച്ചു നികത്തിയത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
1 ഡയറക്ടർ 1 1 0
2
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
1 1 0
3
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
1 1 0
4
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
7 4 3
5
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
7 5 2
6
സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 1 0
7
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
10 10 0
8
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
15 13 2
9
ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 0 1
10
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
1 1 0
11
ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
18 14 4
12
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
17 17 0
13
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
15 13 2
14
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
2 2 0
15
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ്
1 0 1
16 കെമിസ്റ് 2 2 0
17 ജൂനിയർ കെമിസ്റ് 3 3 0
18
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
1 1 0
19
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
1 1 1
20
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
1 1 0
21
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
1 1 0
22
ഹെഡ് ക്ലർക്ക്
1 1 0
23 ക്ലർക്ക് 46 40 6
24
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
19 17  

2

25
ഡ്രൈവർ
28 26 1
26
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
18 17 1
27 വാച്ചർ 29 19 10
28 ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ 7 5 2
29
ജിയോഫിസിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
1 0 1
30 കോണ്ഫിഡഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 3 2 1
31
സ്റ്റോർ-ഇൻ-ചാർജ്
3 2 1
32
സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്
1 0 1
33
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
3 0 3
34
ബൈൻഡർ
1 0 1
35
ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
9 3 6
36
കംപ്രസ്സർ ഡ്രൈവർ
11 11 0
37
ലാസ്കർ
14 13 1
38
സർവേയർ
4 2 2
39
മാസ്റ്റർ ഡ്രില്ലർ
20 20 0
40
സീനിയർ ഡ്രില്ലർ
30 23 7
41
ഡ്രില്ലർ മെക്കാനിക്ക്
17 17 0
42 ഡ്രില്ലർ 53 53 0
43
ഡ്രില്ലിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
96 47 49
44
പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ
2 0 2
45
ട്രേസർ
2 1 1
46
ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവർ
1 0 1
47
ക്ലീനർ
1 1 0
48
ലാബ് അറ്റൻഡർ
2 2 0
49
കെമിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
2 1 1
50
ഫോർമാൻ
1 0 1
51
മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക്
2 0 2
52
ഫിറ്റർ
1 1 0
53
ടർണർ
1 1 0
54
ടിങ്കർ
1 1 0
55 ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് 1 1 0
56
മെഷിനിസ്റ്റ്
2 1 1
57
വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡർ
1 1 0
ആകെ 541 421 116

 

 

ഭൂജല വകുപ്പിൽ എൻഎച്ച്പിക്ക് കീഴിൽ അനുവദിച്ചതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തസ്തികകളുടെ ലിസ്റ്റ്
ഒക്ടോബർ 2022 വരെ  

ക്രമ നം. തസ്തിക
ആകെ
അനുവദിച്ചു
നികത്തിയത്
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
1
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
1 1 1
2
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
1 1 0
3
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
2 2 0
4
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
1 1 0
5
സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 1 0
6
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
3 3 0
7
ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
2 2 0
8
ചീഫ് കെമിസ്റ്റ്
1 1 0
9
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ്
2 1 1
10
ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
2 2 0
11
സർവേയർ
2 1 1
12
സിസ്റ്റം മാനേജർ
1 0 1
ആകെ
19 16 3