ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിൽ അനുവദിച്ചതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തസ്തികകളുടെ ലിസ്റ്റ്
2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ
ക്രമ നം. തസ്തിക
ആകെ
അനുവദിച്ചു നികത്തിയത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
1 ഡയറക്ടർ 1 1 0
2
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
1 1 0
3
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
1 0 1
4
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
7 4 3
5
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
7 5 2
6
സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 0 1
7
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
10 9 1
8
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
15 12 3
9
ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 1 0
10
അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
1 1 0
11
ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
18 13 5
12
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
17 16 1
13
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
15 14 1
14
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
2 0 2
15
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ്
1 0 1
16 കെമിസ്റ് 2 1 1
17 ജൂനിയർ കെമിസ്റ് 3 3 0
18
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
1 1 0
19
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
1 0 1
20
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
1 1 0
21
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
1 1 0
22
ഹെഡ് ക്ലർക്ക്
1 0 1
23 ക്ലർക്ക് 46 45 1
24
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
19 16 3
25
ഡ്രൈവർ
28 25 3
26
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
18 18 0
27 വാച്ചർ 29 26 3
28 ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ 7 6 1
29
ജിയോഫിസിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
1 1 0
30 കോണ്ഫിഡഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 3 3 0
31
സ്റ്റോർ-ഇൻ-ചാർജ്
3 1 2
32
സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്
1 1 0
33
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
3 0 3
34
ബൈൻഡർ
1 0 1
35
ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
9 7 2
36
കംപ്രസ്സർ ഡ്രൈവർ
11 10 1
37
ലാസ്കർ
14 13 1
38
സർവേയർ
4 2 2
39
മാസ്റ്റർ ഡ്രില്ലർ
20 20 0
40
സീനിയർ ഡ്രില്ലർ
30 28 2
41
ഡ്രില്ലർ മെക്കാനിക്ക്
17 17 0
42 ഡ്രില്ലർ 53 51 2
43
ഡ്രില്ലിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
96 50 46
44
പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ
2 1 1
45
ട്രേസർ
2 1 1
46
ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവർ
1 0 1
47
ക്ലീനർ
1 1 0
48
ലാബ് അറ്റൻഡർ
2 2 0
49
കെമിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
2 1 1
50
ഫോർമാൻ
1 1 0
51
മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക്
2 1 1
52
ഫിറ്റർ
1 1 0
53
ടർണർ
1 1 0
54
ടിങ്കർ
1 1 0
55 ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് 1 1 0
56
മെഷിനിസ്റ്റ്
2 2 0
57
വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡർ
1 1 0
ആകെ 541 439 102

 

 

ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിൽ എൻഎച്ച്പിക്ക് കീഴിൽ അനുവദിച്ചതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തസ്തികകളുടെ ലിസ്റ്റ്
2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ
ക്രമ നം. തസ്തിക
ആകെ
അനുവദിച്ചു
നികത്തിയത്
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
1
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
1 0 1
2
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
1 1 0
3
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
2 2 0
4
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
1 1 0
5
സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
1 0 1
6
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
3 3 0
7
ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
2 2 0
8
ചീഫ് കെമിസ്റ്റ്
1 1 0
9
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ്
2 1 1
10
ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
2 2 0
11
സർവേയർ
2 1 1
12
സിസ്റ്റം മാനേജർ
1 0 1
ആകെ
19 14 5