ജീവനക്കാർ

ഭൂജല വകുപ്പിൽ അനുവദിച്ചതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തസ്തികകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 2022 വരെ ക്രമ നം. തസ്തിക ആകെ അനുവദിച്ചു നികത്തിയത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു 1 ഡയറക്ടർ 1 1 […]

ആസ്തികൾ

പ്രോപ്പർട്ടികൾ ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം വർക്ക്ഷോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ, കൊല്ലം RDPC ബിൽഡിംഗ്, എറണാകുളം തൊണ്ടയാട് ഭൂമി, കോഴിക്കോട്   റിഗുകളുടെ/ മെഷീനറികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ DTH റിഗ് 21 […]

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. വിവിധതരം കിണറുകൾക്കുള്ള ( തുറന്ന കിണർ, ബോർവെൽ, ട്യൂബ് വെൽ, ഫിൽറ്റർ പോയിന്റ് വെൽ) സ്ഥാന നിർണ്ണയം. 2. കുടിവെള്ളത്തിനും,ജലസേചനത്തിനും വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള കിണറുകളുടെ (ബോർ വെൽ, […]

ഭൂജലവകുപ്പ്

ഭൂജലവകുപ്പ് ഭൂജലവികസനത്തിനുള്ള ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഭൂജലവകുപ്പ് 1978 –ൽ സ്വതന്ത്രവകുപ്പായി സംസ്ഥാനത്ത് കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ […]