പ്രോപ്പർട്ടികൾ
ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
വർക്ക്ഷോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ, കൊല്ലം
RDPC ബിൽഡിംഗ്, എറണാകുളം
തൊണ്ടയാട് ഭൂമി, കോഴിക്കോട് 

 

റിഗുകളുടെ/ മെഷീനറികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
DTH റിഗ്
21 എണ്ണം
റോട്ടറി റിഗ്
10 എണ്ണം
ഫിൽട്ടർ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്
5 എണ്ണം
റോട്ടറി കം DTH റിഗ്
2 എണ്ണം
പമ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്
4 എണ്ണം
ലോഗർ യൂണിറ്റ്
1 എണ്ണം ( അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നു )
വികസിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
1 എണ്ണം

 

വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 

ജീപ്പ്/കാർ
40 എണ്ണം
ലോറി
18 എണ്ണം