ക്രമ നമ്പർ

ഓഫീസ്

ഫോൺ നമ്പർ

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

1

ഭൂജലവകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്,
ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, മൂന്നാം നില, അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ. പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695003.
0471 – 2434098

ശ്രീമതി. ആൻസി ജോസഫ്,
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്  (ജനറൽ)

ശ്രീ. എ. ജി. ഗോപകുമാർ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്  & നോഡൽ ഓഫീസർ (എൻ. എച്ച്.പി)

ഡോ. എൻ. സന്തോഷ്.
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്  (ജനറൽ)

2

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്, ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, നാലാം നില, അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ. പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695003. 0471-2430279

ശ്രീ. പ്രദീപ്. ബി,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. ശ്രീജേഷ്. എസ്. ആർ.,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ശ്രീ. വി. ബി. വിനു,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

3

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
റിയ, ഒ.ആർ.എ. – 48, ഹൈ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ, തേവള്ളി. പി.ഒ.,
കൊല്ലം – 691009.
0474 – 2790313

ശ്രീ. സന്തോഷ്. എസ്.,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c)

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ. വി. കെ., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ശ്രീമതി. പാർവതി. ജി. എസ്.,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

4

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
രണ്ടാം നില, വിളവിനാൽ രാജ് ടവേഴ്സ്, സന്തോഷ് ജംഗ്ഷൻ,
പത്തനംതിട്ട പി.ഒ.,
പത്തനംതിട്ട – 689645.
0468 – 2224887

ശ്രീ. ജിജി തമ്പി,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. ബിജി തോമസ് സാമുവൽ,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

5

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
കൈതവന, സനാതനപുരം,
ആലപ്പുഴ – 688003.
0477 – 2288866

ശ്രീമതി. പി. വി. ജനറ്റ്.,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. സതീഷ്. എം. കെ.,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ശ്രീ. സുൽഫി. എം. എ.,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

6

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തിരുന്നക്കര,
കോട്ടയം മെയിൻ. പി.ഒ.,
കോട്ടയം – 686001.
0481 – 2560436

ശ്രീ. വിമൽരാജ്. എസ്.,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി. മഞ്ജുമോൾ. കെ. കെ.,
ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

7

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
തൊടുപുഴ. പി.ഒ.,
ഇടുക്കി – 685584.
0486 – 2226199

ഡോ. വി. ബി. വിനയൻ,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. സുധീർ. എ. എസ്.,
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീ. സിജുമോൻ. റ്റി. യു.,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

8

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
റീജിയണൽ ഡാറ്റാ പ്രൊസ്സസിംഗ് സെന്റർ, കാക്കനാട്,
എറണാകുളം – 682030.
0484 – 2956331

ശ്രീ. കെ. യു. അബൂബക്കർ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. അരുൺ ദാസ്. ബി.,
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീമതി. അനു. ആർ.,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

9

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ,
അയ്യന്തോൾ പി.ഒ.,
തൃശ്ശൂർ – 680003.
0487– 2365563

ശ്രീ. റെജി. സി.,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c)

ശ്രീ. സനൽ കുമാർ. സി. വി.,
മാസ്റ്റർ ഡ്രില്ലർ

ശ്രീ. ബിനു. പി.,
ക്ലർക്ക്

10

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
എ-18, മുനിസിപ്പൽ റ്റി. ബി. കോംപ്ലക്സ്,
നിയർ ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്,
പാലക്കാട് – 678014.
0491-2528471

ശ്രീ. കെ. ബി. മുരളീധരൻ,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c)

ശ്രീ. അനീഷ്. എം. അലി.,
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീ. സുജിത് കാന്ത്. ഒ. കെ.,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

11

ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ്, മൂന്നാം നില, ബി-ബ്ലോക്ക്,
മലപ്പുറം – 676505.
0483 – 2731450

ശ്രീമതി. എ. അനിത നായർ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ

ശ്രീ. ദിലീപ് അമർനാഥ്,
ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

ശ്രീമതി. കെ. ആർ. ദ്വിതീയ,
സർവ്വേയർ