ജില്ലാ ഓഫീസുകളുടെ മേൽവിലാസം
ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ
തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട
ശ്രീ. ശ്രീജേഷ് ,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c),
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, നാലാം നില, അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ. പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695003.
ഫോൺ – 0471 – 2430279.ഇ-മെയിൽ – gwdtvm@gmail.com.
ശ്രീ. എസ്. സന്തോഷ്.,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
റിയ, ഒ.ആർ.എ. – 48, ഹൈ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ, തേവള്ളി. പി.ഒ.,
കൊല്ലം – 691009.
ഫോൺ – 0474 – 2790313.
ഇ-മെയിൽ – gwdklm@gmail.com.
ശ്രീ. ജിജി തമ്പി,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
രണ്ടാം നില, വിളവിനാൽ രാജ് ടവേഴ്സ്, സന്തോഷ് ജംഗ്ഷൻ,
പത്തനംതിട്ട പി.ഒ.,
പത്തനംതിട്ട – 689645.
ഫോൺ – 0468 – 2224887.
ഇ-മെയിൽ – gwdpta@gmail.com.
ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി
ശ്രീമതി. പി. വി. ജനറ്റ്,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
കൈതവന, സനാതനപുരം,
ആലപ്പുഴ – 688003.
ഫോൺ – 0477 – 2288866.
ഇ-മെയിൽ – gwdalp@gmail.com.
ശ്രീ. വിമൽ രാജ്. എസ്.,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തിരുന്നക്കര,
കോട്ടയം മെയിൻ. പി.ഒ.,
കോട്ടയം – 686001.
ഫോൺ – 0481 – 2560436.
ഇ-മെയിൽ – gwdktm@gmail.com.
ശ്രീ.  അനീഷ് എം അലി
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ i/c,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
തൊടുപുഴ. പി.ഒ.,
ഇടുക്കി – 685584.
ഫോൺ – 0486 – 2226199.
ഇ-മെയിൽ – gwdidk@gmail.com.
എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട്
ശ്രീ. കെ. യു. അബൂബക്കർ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
റീജിയണൽ ഡാറ്റാ പ്രൊസ്സസിംഗ് സെന്റർ, കാക്കനാട്,
എറണാകുളം – 682030.
ഫോൺ – 0484 – 2956331.
ഇ-മെയിൽ – gwdekm@gmail.com.
ശ്രീ. സുധീർ. എ. എസ്.,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ,
അയ്യന്തോൾ പി.ഒ.,
തൃശ്ശൂർ – 680003.
ഫോൺ – 0487– 2365563.
ഇ-മെയിൽ – gwdtsr@gmail.com.
ഡോ. ആർട്സ് കെ പുരുഷോത്തം,
സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
എ-18, മുനിസിപ്പൽ റ്റി. ബി. കോംപ്ലക്സ്,
നിയർ ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്,
പാലക്കാട് – 678014.
ഫോൺ – 0491– 2528471.
ഇ-മെയിൽ – gwdtsr@gmail.com.
മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട്
ശ്രീമതി. എ. അനിത നായർ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ്,
മൂന്നാം നില, ബി-ബ്ലോക്ക്,
മലപ്പുറം – 676505.
ഫോൺ – 0483 – 2731450.
ഇ-മെയിൽ – gwdmpm@gmail.com.
ശ്രീ.  ജിജോ വി ജോസഫ്
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c),
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോഴിക്കോട് – 673020.
ഫോൺ – 0495 – 2370016.
ഇ-മെയിൽ – gwdkkd@gmail.com.
ഡോ. ലാൽ തോംസൺ,
സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
മീനങ്ങാടി. പി.ഒ.,
വയനാട് – 673591.
ഫോൺ – 04936 – 248210.ഇ-മെയിൽ – gwdwyd@gmail.com.

 

കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ്
ശ്രീ. ഷാബി. ബി,
ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ ,
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
അഡീഷണ. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ.
രണ്ടാം നില,
കണ്ണൂർ – 670002.
ഫോൺ – 0497 – 2709892.
ഇ-മെയിൽ – gwdknr@gmail.com.
ശ്രീ.  രതീഷ്. ഒ.,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ & ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c),
ജില്ലാ ഓഫീസ്, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
വിദ്യാനഗർ. പി.ഒ.,
കാസർഗോഡ് – 671123.
ഫോൺ – 04994 – 255392.
ഇ-മെയിൽ – gwdksgd@gmail.com.
അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്
ഡോ. സോയ. വൈ. ദാസ്,
ചീഫ് കെമിസ്റ്റ് (എൻ. എച്ച്. പി.),
റീജിയണൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്, ലെവൽ – II,
ജലവിജ്ഞാനഭവൻ, നാലാം നില, അമ്പലമുക്ക്,
കവടിയാർ. പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695003.
ഫോൺ – 0471 – 2437653.
ഇ-മെയിൽ – gwaltvm@gmail.com.
ശ്രീ. ജി. പി. ബിന്ദുമോൾ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ്
(എൻ. എച്ച്. പി.),
റീജിയണൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്, ലെവൽ – II, ഭൂജലവകുപ്പ്,
കാക്കനാട്,
എറണാകുളം – 682030.
ഫോൺ – 0484 – 2958331.
ഇ-മെയിൽ – ralgwdekm@gmail.com.
ഡോ. ഹേമ. സി. നായർ.
ജൂനിയർ കെമിസ്റ്റ് & എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ് (എൻ. എച്ച്. പി.) (i/c),
റീജിയണൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്, ലെവൽ – II, ഭൂജലവകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോഴിക്കോട്.
ഫോൺ – 0495-2803537.
ഇ-മെയിൽ – ralkkdgwd@gmail.com.
വർക്ക്ഷോപ്പ് & സ്റ്റോഴ്സ്, കൊല്ലം.
ശ്രീ. സനൽ ചന്ദ്രൻ.
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
സെൻട്രൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് & സ്റ്റോഴ്സ്,
ഭൂജലവകുപ്പ്, കുരീപ്പുഴ,
കാവനാട്. പി.ഒ.,
കൊല്ലം – 03.
ഫോൺ – 0474 – 2794418.
ഇ-മെയിൽ – aeewsgwd@gmail.com.