ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

ജലവിജ്ഞാന ഭവൻ, മൂന്നാം നില,
അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ.പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം- 695003
ഫോൺ: 0471- 2434098
ഫാക്സ്: 0471-2431824
ഇ-മെയിൽ: gwdkerala@gmail.com