തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ ഓഫീസ്

ശ്രീ.ശ്രീജേഷ്.എസ്‌

 

 

ജില്ലാ ഓഫീസർ (i/c)

0474 2790313

സാന്റി എസ് ആർ

ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീജേഷ് എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

അശ്വിൻ വി

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

സബിൻ

 

 

ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

മഞ്ചേഷ്

 

 

 

 

 

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ