തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ ഓഫീസ്

പ്രദീപ്.ബി

സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ

0474 2790313, 9495437433

സാന്റി എസ് ആർ

ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീജേഷ് എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

അസ്വിൻ വി

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ബിനു വി ബി

ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

ധർമ്മ പ്രകാശ് എ ജെ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ