2020-2021 വർഷത്തേക്ക് ഭൂജല വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ജില്ലാ തുക (ലക്ഷങ്ങളിൽ)
എൽ എസ് ജി ഡി
എംപി എൽഎഡി
എംഎൽഎ എസ്ഡിഎഫ്
മറ്റുള്ളവ
ജോലിയുടെ എണ്ണം
ചെലവ്
ജോലിയുടെ എണ്ണം ചെലവ് ജോലിയുടെ എണ്ണം ചെലവ് ജോലിയുടെ എണ്ണം ചെലവ്
തിരുവനന്തപുരം
28 68.99 0 0 1 2.37 5 4.72
കൊല്ലം
42 105.42 0 0 4 36.64 2 4.63
പത്തനംതിട്ട
19 19.28 1 4.96 1 1.41 4 2.4
ആലപ്പുഴ
38 173.12 0 0 1 8.23 4 15.69
കോട്ടയം
39 61.06 0 0 1 2.99 1 0.95
ഇടുക്കി
26 31.13 0 0 2 3.76 6 5.72
എറണാകുളം
25 12.82 0 0 1 2.84 7 1.54
തൃശൂർ
85 376.47 0 0 3 1.21 0 0
മലപ്പുറം
6 5.33 0 0 0 0 1 0.85
പാലക്കാട്
12 5.37 0 0 0 0 10 18.69
കോഴിക്കോട്
0 0 0 0 0 0 0 0
വയനാട്
1 0.27 0 0 0 0 1 1.07
കണ്ണൂർ
18 11.02 0 0 0 0 3 1.02
കാസർകോട്
29 65.83 1 0.59 2 1.14 4 2.41
ആകെ
368 936.11 2 5.55 16 60.59 48 59.69
മൊത്തം
ജോലിയുടെ എണ്ണം 434
ചെലവ് 1061.94

 

ഭൂജല വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 2017 – 18

ക്രമ നമ്പർ ജില്ലാ
പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 
ചെലവ് (രൂപ) ഗുണഭോക്താവ് (കുടുംബം)
MWSS ന്റെ നവീകരണം
ഹാൻഡ്പമ്പ് 
അറ്റകുറ്റപ്പണി
മിനി 
ജലവിതരണ 
പദ്ധതി
ഹാൻഡ് 
പമ്പ് 
സ്കീം
ബോർ വെൽ / ട്യൂബ് വെൽ
1 തിരുവനന്തപുരം 1 8 27 50 10463455 671 കുടുംബം, 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
2 കൊല്ലം 2 28 9 16076162 700 കുടുംബം, 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
3 പത്തനംതിട്ട 11 11 498893
4 ആലപ്പുഴ 6 14 4 16502579 1244 കുടുംബം, 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
5 കോട്ടയം 1 39 127 25 19231396 1069 കുടുംബം 21 സ്ഥാപനം/കുടുംബം
6 ഇടുക്കി 2 7 600924 48 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
7 എറണാകുളം 3 1 21 1078818 20 കുടുംബം, 3 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
8 തൃശൂർ 3 112 1 0 62313521 5175 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
9 പാലക്കാട് 11 1 9 8 3916923 747 കുടുംബം, 5 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
10 മലപ്പുറം
11 കോഴിക്കോട് 1 41 1283117
12 വയനാട് 33 1581827
13 കണ്ണൂർ 4 6 58 4798981
14 കാസർഗോഡ് 34 13 28 4301093 237 കുടുംബം 13 സ്ഥാപനം/കുടുംബം
ആകെ 27 57 243 138 295 142647689 9911 കുടുംബം 62 സ്ഥാപനം/ ഓഫീസ്

 

ഭൂജല വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 2016 – 17

ക്രമ നമ്പർ District പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ ചെലവ്
ഗുണഭോക്താവ് (കുടുംബം)
മിനി 
ജലവിതരണ 
പദ്ധതി
 
മിനി 
ജലവിതരണ 
പദ്ധതി
മിനി 
ജലവിതരണ 
പദ്ധതി
ഹാൻഡ് 
പമ്പ് 
സ്കീം
ബോർ വെൽ / ട്യൂബ് വെൽ
1 തിരുവനന്തപുരം 3 23 23 6259967 402 കുടുംബം, 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
2 കൊല്ലം 4 17 16 13816291 557 കുടുംബം, 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
4 പത്തനംതിട്ട 2 5 7 11 8 3345068
3 ആലപ്പുഴ 3 14 2 12781525 512 കുടുംബം, 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
5 കോട്ടയം 3 6 18 32 19 5210924 384 കുടുംബം 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
6 ഇടുക്കി 2 3 2 15 1576312 147 കുടുംബം, 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
7 എറണാകുളം 1 1 10 531684 15 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
8 തൃശൂർ 1 47 19 1 27586384 3703 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
9 പാലക്കാട് 7 1 5 778791 3703 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസ്
10 മലപ്പുറം
11 കോഴിക്കോട് 1 20 693018
12 വയനാട് 1 27 1267751
13 കണ്ണൂർ 4 13 28 3824172
14 കാസർഗോഡ് 5 3 12 2365665 97 കുടുംബം, 1 സ്ഥാപനം
TOTAL 24 17 149 69 186 80037552 5717 കുടുംബം 28 സ്ഥാപനം/ ഓഫീസ്