ഡയറക്ട്രേറ്റ്

പേര് തസ്തിക ഫോൺ നം.
ശ്രീമതി ഡി ധർമ്മശ്രീ ഐഎഎസ്
ഡയറക്ടർ 9447499938
ശ്രീ. അൻവർ ഹുസൈൻ എൽ
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 9605492068
ശ്രീ. എ.ജി.ഗോപകുമാർ
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് (ജനറൽ) 9495186655
ശ്രീ വിമൽ രാജ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ(ജനറൽ) 9895395329
ശ്രീമതി. ബിന്ദു ഗോപിനാഥ്
സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & നോഡൽ ഓഫീസർ (എൻ. എച്ച്. പി.) 9447097610
ശ്രീമതി. റിനി റാണി. എസ്. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (എൻ. എച്ച്. പി.) 9446426633
ശ്രീ. മനോജ് പി
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 9446738645