ഡയറക്ട്രേറ്റ്

പേര് തസ്തിക ഫോൺ നം.
ശ്രീ. ജോൺ വി സാമുവൽ ഐ എ എസ് ഡയറക്ടർ 9447499938
ശ്രീമതി ഷഫീന ബി സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 9497693281
ശ്രീ. എ. ജി. ഗോപകുമാർ സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് (ജനറൽ) 9447729915
ശ്രീ വിമൽ രാജ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ(ജനറൽ) 9895395329
ഡോ ജി ബിന്ദു സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & നോഡൽ ഓഫീസർ (എൻ. എച്ച്. പി.) 9447775291
ശ്രീമതി. റിനി റാണി. എസ്. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (എൻ. എച്ച്. പി.) 9446426633
ശ്രീമതി. സജിതകുമാരി. ആർ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 9446301974