ശ്രീ. ജോൺ വി സാമുവേൽ I A S

ശ്രീ. ജോൺ വി സാമുവേൽ I A S

ഡയറക്ടർ (i/c)
9447499938
ശ്രീ. എ. ജി. ഗോപകുമാർ

ശ്രീ. എ. ജി. ഗോപകുമാർ

സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് (ജനറൽ) (i/c)
9447729915

ശ്രീ. വിമൽ രാജ്

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (ജനറൽ)
ശ്രീമതി. സജിതകുമാരി. ആർ.

ശ്രീമതി. സജിതകുമാരി. ആർ.

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
9446301974
ശ്രീമതി വിജി

ശ്രീമതി വിജി

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. ലിൻഡ എൻ. ഇ

ശ്രീമതി. ലിൻഡ എൻ. ഇ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ജി)
DR. എൻ.സന്തോഷ്

DR. എൻ.സന്തോഷ്

ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് (ജനറൽ)
ശ്രീ അജയചന്ദ്രൻ

ശ്രീ അജയചന്ദ്രൻ

അസിസ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ(ജി)

വേക്കന്റ്

ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
ജോയ് ജി

ജോയ് ജി

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)
ബുഷ്റ എ

ബുഷ്റ എ

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീമതി ഇന്ദു .പി .നായർ

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
ശ്രീ റോഷൻ സലിം

ശ്രീ റോഷൻ സലിം

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ജി)

ശ്രീ. മഹേഷ് ആർ ഡി

ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
ശ്രീമതി ഗിരിജ

ശ്രീമതി ഗിരിജ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഹൈഡ്രോളജി)

എൻഎച്ച്പി വിങ്

(ഡയറക്ടറേറ്റിലെ)
ഡോ .ജി .ബിന്ദു

ഡോ .ജി .ബിന്ദു

സൂപ്രണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & നോഡൽ ഓഫീസർ (എൻ. എച്ച്. പി.)
ശ്രീമതി വിജി

ശ്രീമതി വിജി

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. റിനി റാണി. എസ്.

ശ്രീമതി. റിനി റാണി. എസ്.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

വേക്കന്റ്

സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് (എൻ .എച് പി)
ശ്രീകുമാർ

ശ്രീകുമാർ

സീനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്
ഷജത്നൻ കെ എച്ച്

ഷജത്നൻ കെ എച്ച്

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ -ഹൈഡ്രോളജി
ഡോ. അൻസീന ബീഗം എ എസ്

ഡോ. അൻസീന ബീഗം എ എസ്

ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്
വേക്കന്റ്

വേക്കന്റ്

സിസ്റ്റം മാനേജർ