തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ ഓഫീസ്

പ്രദീപ്.ബി

സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ

0474 2790313, 9495437433

വേക്ക്ന്റ്

   ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീജേഷ് എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

അസ്വിൻ വി

  ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ബിനു വി ബി

ജൂനിയർ ജിയോഫിസിസ്റ്റ്

ധർമ്മ പ്രകാശ് എ ജെ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

കൊല്ലം

ജില്ലാ ഓഫീസ്

പ്രദീപ് ബി

സീനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ് & ജില്ലാ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ്
0474 2790313, 9495437433

സുദർശനൻ

ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

ലിൻഡ എൻ ഇ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ബിനി ഹെറിക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

 

സിറിൽ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

 

നിയാസ് എഫ്

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

 

അരുൺചന്ദ്

ജൂനിയർ ഹൈഡ്രോജിയോളജിസ്റ്റ്

 

പത്തനംതിട്ട

ജില്ലാ ഓഫീസ്

പേര്

തസ്തിക

പേര്

തസ്തിക

പേര്

തസ്തിക

പേര്

തസ്തിക

പേര്

തസ്തിക

പേര്

തസ്തിക