അനാലിറ്റിക്കൽ ലാബ് വിങ്

ഡോ. സോയ വൈ. ദാസ്


ചീഫ് കെമിസ്റ് (എൻ.എച്.പി)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ്- ലെവൽ II+
തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ നമ്പർ: 8281253349

വേക്കന്റ്

 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ് (ജനറൽ)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II+
തിരുവനന്തപുരം

ഡോ. ബിന്ദുമോൾ ജി പി

 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ് (NHP)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II,
എറണാകുളം
0484- 2424331

വേക്കന്റ്

 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ് (NHP)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II
കോഴിക്കോട്

സവിത ബാലൻ

 

 

 

കെമിസ്റ്റ് (ജനറൽ)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ്- ലെവൽ II+
തിരുവനന്തപുരം

ഡോ ശ്രീകല എം .എസ്

കെമിസ്റ്റ് (ജനറൽ)(General)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II
കോഴിക്കോട്

 

ഷാഹിനാ ബീവി

ജൂനിയർ കെമിസ്റ്റ് (ജി)
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II+,
തിരുവനന്തപുരം

ഒഴിവ്

ജൂനിയർ കെമിസ്റ്റ് (ജി),
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II,
എറണാകുളം

ഡോ. ഹേമ സി നായർ

Jജൂനിയർ കെമിസ്റ്റ് (ജി) & എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമിസ്റ്റ് ചുമതല
അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് - ലെവൽ II,
കോഴിക്കോട്
0495 2375537